Czerwonak Masterplan

Program

Urban| Public

Location

Poznan

Status

Concept | 2020

Client

City of Czerwonak

Project team

Klaudia Gołaszewska

Marek Grodzicki

Kinga Grzybowska

Michał Hondo

Filip Zieliński

Kuba Wójtowicz

CZERWONAK bliżej natury

Obszar opracowania zlokalizowany jest na północ od miasta Poznań w gminie Czerwonak na terenie przyległych wzgórz. Atrakcyjnie zróżnicowany teren zapewnia przyszłym mieszkańcom panoramiczne widoki oraz szansę na życie w bliskości z otaczającą naturą. Lokalizacja sąsiadująca z korytem Warty pozwala na szybką komunikację z centrum miasta, będąc jednocześnie “bramą wejściową” do urokliwych terenów Puszczy Zielonki.

Pomimo ogromnego potencjału drzemiącego w tym miejscu, nieodpowiednie kształtowanie przestrzeni może dopuścić do powstania kolejnego osiedla nieznajomych. Za dnia pustym, po zmroku dającym nocleg obcym sobie pracownikom poznańskich firm i fabryk.

Aby w pełni wykorzystać potencjał unikatowego terenu oraz stworzyć przestrzeń życia w proponowanej koncepcji połączyliśmy ze sobą zarówno czynniki budowlano-ekonomiczne jak i wspólnototwórcze oraz proekologiczne.

+ ZIELEŃ – KOMUNIKACJA – WSPÓLNOTA – EKONOMIA
Ideą projektu mającego na celu zapewnienie wielofunkcyjnej przestrzeni o wysokim komforcie życia stało się dążenie do wzajemnego połączenia poszczególnych elementów obszaru. Wzajemne dopełnianie się jego funkcji pozwoliło na stworzenie koncepcji dającej gwarancję spokojnego i komfortowego życia.

ZIELEŃ + KOMUNIKACJA
Jednym z głównych zabiegów urbanistycznych przyjętych podczas kształtowania założenia jest połączenie otaczających osiedle terenów zieleni wysokiej i leśnej w przestrzeni wewnętrznej opracowywanego obszaru. Powstała w wyniku tego zabiegu, położona na osi północ-południe – zielona wstęga – będąca bezkolizyjną przestrzenią komunikacyjno-rekreacyjną stanowi rdzeń nowego osiedla. Projektowany “klin zieleni” ma na celu połączenie obszarów leśnych położonych przy wschodniej i północnej granicy opracowania, umożliwiając tym samym częściowe odtworzenie i rekompensatę utraconych przez nierozsądną urbanizację terenów zieleni.

Równolegle do wpływania na walory ekologiczne projektu, wprowadzenie zieleni stwarza możliwość usprawnienia i uspokojenia komunikacji niewielkiego osiedla. Odchodzące
od zielonej wstęgi drogi z ograniczonym ruchem kołowym, rozciągają się na całym terenie opracowania, pozwalając na szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy zaprojektowanymi funkcjami. Uwolnienie dróg od ruchu samochodowego pozwoliło na powstanie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni wspólnej, zachęcającej do przebywania wśród natury i korzystania z aktywności fizycznych i rekreacji.

KOMUNIKACJA + WSPÓLNOTA
Zapewnienie wygodnej i bezpiecznej komunikacji wewnątrz osiedla było priorytetem, którego osiągnięcie warunkowało dalsze prace nad stworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni wspólnoto-twórczej. Dzięki wewnętrznym połączeniom dla pieszych oraz utrzymaniem głównych tras komunikacji kołowej poza centralną częścią terenu, przestrzeń zielonej wstęgi stała się bezpiecznym i spokojnym miejscem, idealnym do uprawiania sportu oraz wypoczynku z dziećmi. Proponowane w tym miejscu funkcje stanowią czynnik zapalny do rozwoju relacji międzysąsiedzkich i kreowania wspólnoty. Proponowane boiska, place zabaw, wielofunkcyjne altany oraz lokale usługowe oferują możliwość ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu wewnątrz osiedla bez konieczności dalekich dojazdów do miasta.

WSPÓLNOTA + EKONOMIA
Przyjęcie schematu zabudowy szeregowej pozwoliło na uzyskanie tej samej liczby nowoprojektowanych budynków jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni potrzebnej na jej osiągnięcie. Pozwoliło to na wykorzystanie pozostałych terenów do funkcji wspólnoto twórczych przy zachowaniu tej samej liczby nowych domów i mieszkańców. W projekcie kierowano się również nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Zwrócono szczególną uwagę na odpowiednie zbalansowanie powierzchni zabudowy terenu w stosunku do przestrzeni zielonych i wspólnych.

EKONOMIA + KOMUNIKACJA
Istotnym elementem ekonomiki projektu jest wykorzystanie istniejących dróg w celu zminimalizowania konieczności budowania nowych połączeń komunikacyjnych. Zaprojektowany układ urbanistyczny dostosowuje się do istniejącej siatki ulic w celu minimalizacji dodatkowych kosztów związanych z tworzeniem nowych utwardzeń i dróg.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Układ urbanistyczny został uporządkowany tak, aby poszczególne jego funkcje były zlokalizowane w istotnych punktach osiedla w bliskiej odległości istniejących szlaków i węzłów komunikacyjnych. Zielona wstęga, stała się łącznikiem pomiędzy poszczególnymi budynkami. Pozwoliło to na wyeliminowanie zbędnego ruchu komunikacyjnego i zagwarantowanie mieszkańcom szybkiego dostępu do terenów zielonych.

SZKOŁA
Nowy budynek oświaty zlokalizowano pomiędzy istniejącym budynkiem przedszkola a terenami sportowymi w południowo-wschodniej części terenu opracowania. Zgrupowanie obiektów edukacyjnych pozwala na lepsze zarządzanie obiektami. Ułatwia to również zarządzanie logistyką taką jak przyjazdy rodziców z dziećmi czy samodzielne powroty dzieci ze szkoły. Zielona wstęga rozpoczynająca się zaraz przy szkole pozwala na bezpieczną komunikację uczniów mieszkających w obrębie osiedla, ograniczając ich kontakt z drogami ruchu kołowego.

SKLEPY / USŁUGI
Obiekty o funkcji handlowo – usługowej zlokalizowano przy południowym wjeździe na teren osiedla. Budynki dostosowane kubaturowo do otaczającej zabudowy będą mieścić sklepy, drobne usługi oraz małe targowisko zaopatrujące mieszkańców w świeże, lokalne owoce i warzywa.

PRZYCHODNIA
Nowa przychodnia wraz z parkingiem znajduje się przy zachodnim wjeździe do osiedla. Lokalizacja gwarantuje nie tylko dogodny dojazd, jej usytuowanie ma również za zadanie ograniczać ruch samochodowy wewnątrz osiedla. Podobnie jak z poprzednimi funkcjami, budynek będzie połączony zielonym deptakiem z resztą obiektów. Bliskość terenów zielonych zgodnie z zasadą biofilii ma wspomagać pacjentów w leczeniu.

FUNKCJE WSPÓLNOTOTWÓRCZE
W bezpośrednim sąsiedztwie przychodni zlokalizowano budynek będący siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Przedsiębiorczości. Funkcje te mają pomóc  w aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Dopełnieniem tej części założenia są pawilony zlokalizowane w parku. To miejsce gdzie mieszkańcy osiedla mogą organizować pikniki wiejskie, festiwale i spotkania sąsiedzkie. Taki rodzaj przestrzeni ma na celu polepszenie relacji sąsiedzkich i zbudowanie poczucia przynależności do wspólnoty.

DOM SENIORA
Domy seniora z biegiem lat i stopniowo zmieniającą się strukturą społeczeństwa zyskują na popularności. Obiekt o takiej funkcji zlokalizowano w północnej części obszaru opracowania. Jego wyjątkową zaletą jest bezpośrednie połączenie z zieloną przestrzenią parku. Obecność przychodni oraz ścieżek rekreacyjnych na terenie wzgórza czynią go wyjątkowo atrakcyjną i funkcjonalną przestrzenią dla seniorów, wspomagając ich zdrowie, kondycję fizyczną czy rehabilitację.

CZĘŚĆ REKREACYJNA – ZIELONY PARK
Zlokalizowana na północnym obszarze opracowania przestrzeń zielonego wzgórza, stanowi dziewiczy teren rekreacyjny. Jego głównym elementem jest ścieżka edukacyjna zwieńczona wieżą widokową. Przemyślane zagospodarowanie małej architektury oraz platformy ma za zadanie prowokować mieszkańców do wysiłku fizycznego i zachęcać ich do obcowania z przyrodą. Sprzyjać temu będą również nowe ścieżki rowerowe i trasy spacerowe, służące aktywnej komunikacji.

Całość założenia połączona zostanie zielonym parkiem spajającym kompozycyjnie przestrzenie osiedla. Poszczególne funkcje łączone poprzez wspólną przestrzeń o dużych walorach ekologiczno-wspólnotowych mają szansę wykreować nową jakość przestrzeni małych osiedli.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA
Kwartały zabudowy jednorodzinnej zostały dopełnione. Wykorzystano typ zabudowy szeregowej, który pozytywnie wpłynie na ekonomikę projektu, obniżając koszty budowy względem domów jednorodzinnych wolnostojących, jednocześnie zapewniając najpopularniejszy obecne standard powierzchni domu na rynku. Zaoszczędzoną dzięki zastosowaniu szeregów przestrzeń przeznaczono na tereny zieleni urządzonej i miejsca rekreacji, jak sady, parki i miejsca spotkań.